Семинар: Разрешаване на строителството. Видове протоколи и административни актове в строителството. Съоръжения на техническата инфраструктура. Строителен надзор. Определяне на категорията на строежа. Строителство в чужд имот. Общи и специални закони. Договори, отговорност на строителя при дефекти


Дата на провеждане:
14.11.2023, вторник, 9.30-13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Петя Цурева – главен юрисконсулт на ГИС - София ЕООД
Цена:
210 лв. с ДДС

Оценка на риска и мониторинг на инвестиционен проект. Бюджетиране и финансиране. Единични анализни цени на СМР. Количествено-стойностна сметка. Нормативни изисквания и добри практики по започване на строителна инициатива. Контрол на изпълнението на строително-монтажни работи. Съставяне на актове в строителството. ЗУТ- основни понятия. Видове територии, изисквания и ограничения за ползване. Категория строежи и изисквания към тях. Определяне на застроена площ, разгъната застроена площ, височина на сграда. Площообразуване. Определяне параметрите на отделните обекти в сградите. Разпределяне на общите части на сградите. Управление на общите части на сградата съгласно ЗУЕС


Дата на провеждане:
23 Ноември 2023, четвъртък, 9.30-16.30 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда присъствено/онлайн по ZOOM
Място на провеждане:
„ХОТЕЛ ЛАЙТ”, София 1202, ул. ”Веслец” 37, www.hotellight.com, близо до ЦУМ.
Лектор:
инж. Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ.инж. Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ.
Цена:
240 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! КИБЕРСИГУРНОСТ – НОРМАТИВНА УРЕДБА И СЪВРЕМЕННИТЕ ЗАПЛАХИ НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПРИЕТАТА ДИРЕКТИВА МИС 2


Дата на провеждане:
24.11.2023, петък, 9.30–13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда присъствено/онлайн по ZOOM
Място на провеждане:
„ХОТЕЛ ЛАЙТ”, София 1202, ул. ”Веслец” 37, www.hotellight.com, близо до ЦУМ.
Лектор:
Бисерка Радева - началник на отдел "Анализ и развитие на киберсигурността" в дирекция "Мрежова и информационна сигурност" в Министерство на електронното управление, предишен опит: 10 години началник на отдел CERT (ЕРИКС - Екип за Реакция при Инциденти в Компютърната Сигурност) в дирекция "Мрежова и информационна сигурност" в Държавна агенция "Електронно управление".
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: ИЗМЕНЕНИЯ НА ДАННИТЕ В КАДАСТЪРА


Дата на провеждане:
12.12.2023, вторник, 9.30 -13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.US
Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към УАСГ- София, участник в работни групи за разработване на изменения в нормативната уредба на кадастъра
адв. Емилия Ангелова
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – процедура, изисквания, особености. Нови моменти. Практически въпроси


Дата на провеждане:
14.12.2023, четвъртък, 9.30–13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда присъствено/онлайн по ZOOM
Място на провеждане:
„ХОТЕЛ ЛАЙТ”, София 1202, ул. ”Веслец” 37, www.hotellight.com, близо до ЦУМ.
Лектор:
инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД
Цена:
210 лв. с ДДС