НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ (НИСО). Структура. Режими на работа в НИСО: Регистрация. Отчетност. Отчетни книги. Работни листа. Класификация. Заявления. Удостоверения. Регистри. Профил.


Дата на провеждане:
26.01.2023, четвъртък, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до февруари 2021 г. е началник на отдел "Мониторинг на отпадъците", ИАОС
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ


Дата на провеждане:
27.01.2023 г., петък, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено и онлайн по ZOOM.
Лектор:
инж. Лиляна Турналиева-Цолова.

Професионален опит: 2019-2021 МВР, Дирекция КИС, Държавен експерт – внедряване на информационни системи за електронни административни услуги и електронна идентификация. 2008-2018 ДА Електронно управление, ИА ЕСМИС, ДАИТС. Началник на отдел „Пространствени бази данни“, Държавен експерт.

Повече информация за лектора можете да видите ТУК

Цена:
210 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА АДИМИНСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ Основни промени в ЗАНН, ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., които са в сила от 23.12.2021 г.  


Дата на провеждане:
03.02.2023, 9.30-13.00 ч. /петък/
Форма на провеждане:
Присътвено и онлайн по ZOOM
Лектор:
Стефка Кемалова – съдия във Върховен административен съд, Второ отделение, в което се разглеждат административни дела, свързани със Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, и подзаконови актове по тяхното прилагане.
Цена:
210 лв. с ДДС