Семинар: НОВО! Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на зоните


Дата на провеждане:
13.06.2023, вторник, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно по ZOOM.
Лектор:
Михаил Михайлов-магистър еколог, 2016-2021 - опит в отдел „Натура 2000 и защитени територии” към дирекция „НСЗП” в МОСВ. Над петнадесетгодишен опит като експерт и ръководител на колективи, изготвящи процедури по ОВОС, ЕО, ОС, експерт по управление на мрежата „Натура 2000”, в държавния и частния сектор.
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Възможности за включване на външни ръководители в занимания по интереси в училище – форма за развитие на способностите, интересите и заложбите на учениците. Нормативни изисквания. Как се извършва финансирането и откъде идват средствата? Електронна платформа


Дата на провеждане:
15.06.2023, четвъртък, 9.30 - 15.00 ч.
Форма на провеждане:
Форма на провеждане: едновременно присъствена/онлайн по ZOOM. Присъственото обучение се провежда в София, хотел Лайт, ул.“Веслец“ 37
Лектор:
Николина Гаврилова – главен експерт в Министерство на електронното управление. Опитът в сферата на образованието: учител, заместник-директор и директор, Столична община, Регионално управление по образованието, Национален инспекторат по образованието, в НПО организации. Докторант в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: Опазване на повърхностните води от замърсяване при заустване на отпадъчни води в повърхностни води от обекти, вкл. селищни канализационни системи. Такси за замърсяване при заустване на отпадъчни води в повърхностни води


Дата на провеждане:
16.06.2023, петък, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда едновременно присъствено и дистанционно през ZOOM.
Присъственото обучение ще се проведе в София, хотел Лайт, ул. Веслец 37 /близо до ЦУМ/.
Лектор:
инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цена:
210 лв. с ДДС