Поземлени имоти в горски територии

 

На 8.12.2016 проведохме обучение по темите: разпореждане с имоти в горски територии и управление на имоти в горски територии с лектори Тодор Богомилов - началник на отдел "ПАД" и Даниела Ангелова - директор на дирекция "АПОЧР", Изпълнителна агенция по горите.

Повече информация – вижте Събития.

 

 

На 14.10.2016 проведохме обучение за учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии.

Повече информация – вижте Събития.

 

На 22.04.2016 проведохме семинар за прилагане на новите практики по продажба на поземлени имоти в горски територии. Обсъдиха се и новите моменти в промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии заедно с лектора инж. Георги Котарев – началник на отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“ в Изпълнителна агенция по горите.

Повече информация – вижте Събития.

 

       

На 7.10.2015 г. в София, хотел "Шипка", проведохме семинар на тема: управление, планиране и опазване на горски територии. Коментираха се новите положения в Закона за горите.

Повече информация – вижте Събития.

       

На 26.03.2015 в София, хотел "Шипка", проведохме за втори път семинара: "Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии при реализиране на инфраструктурни обекти. Строителство в горски територии без промяна на предназначението им."

Повече информация – вижте Събития.

   

На 13.03.2015 г. в София, хотел "Шипка", проведохме за втори път семинара "Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии. Прилагане на §6 от Закона за горите."

Повече информация – вижте Събития.

   

На 12.02.2015 г. проведохме за втори път семинар по проблемите на разпореждането със собствеността и управлението на поземлени имоти в горски територии с лектори от Изпълнителната агенция по горите.

Повече информация – вижте Събития.

     

На 11.12.2014 г. в София, хотел "Шипка" проведохме поредния семинар по проблемите на разпореждане със собствеността и управлението на поземлени имоти в горски територии с лектори от Изпълнителната агенция по горите.

Повече информация – вижте Събития.

   

На 28.11.2014 г. в София, хотел Шипка, проведохме втория семинар по проблемите на поземлените имоти в горски територии. Лекторите, инж. Георги Котарев – началник на отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“ в ИАГ и инж. Джемиле Молаахмед – главен експерт в отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“ в ИАГ, разгледаха промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии – видове обекти, собственост и прилагане на §6, от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за горите.

Повече информация – вижте Събития.

       

На 20.11.2014 г. в София, хотел "Шипка", проведохме първия от поредица семинари по проблеми, разискващи практически и правни въпроси на поземлени имоти в горски територии с лектори от Изпълнителна агенция по горите. Разискваха се темите за учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии при реализиране на инфраструктурни обекти и строителството в горски територии без промяна на предназначението им.

Повече информация – вижте Събития.