ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

     

     

От 2015 г. провеждаме обучения по учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии при реализиране на инфраструктурни обекти с лектор инж. Джемиле Молаахмед - началник на отдел „Учредяване на вещни права“ в ИАГ, разпореждане с имоти в горски територии и управление на имоти в горски територии с лектори Тодор Богомилов – началник на отдел „ПАД" и Даниела Ангелова – директор на дирекция „АПОЧР“, ИАГ. Промяна на предназначението на горски територии с лектор инж. Георги Котарев – началник на отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“ в ИАГ и Нели Панчева – главен експерт в същия отдел. По въпросите на ЗАНН лекции води Фатме Демирова – началник на отдел Правни дейности в ИАГ.