ПАРТНЬОРСТВА„Оценки и партньорство“ проведе обучение на български експерти в централата на най-голямата европейска аукционна къща за търговия с художествени ценности „Etude Tajan“ – Париж (2002), както и с финансовия и административен директор на "Etude Tajan", г-н Жан Пол Роке в София (2002).

     На 18 и 19 юли, 2008 г. се проведоха работни срещи между „Оценки и партньорство“ ООД и г-н Елиас Зиогас, член на борда на “TEGoVA” /Европейска асоциация на Европейските национални организации, обединяващи оценителите на активи/, почетен член на FRICS /Кралски институт на оценителите, Великобритания/. Като представител на “TEGoVA”, г-н Зиогас се запозна с работата на центъра, посети обучението на оценители на недвижими имоти и земеделски земи, провеждано в хотел “Шипка”, София.

 През 2013 г. с подкрепата на Министерството на културата и НИНКН проведохме поредица семинари в областта на недвижимото културно наследство и културния туризъм. Коментираха се теми, свързани с Европейските фондове, предпроектните проучвания – техническите оценки и бизнес плановете на проектите. Представиха се актуани схеми за безвъзмездна финансова помощ и Програмата за определяне на български град – европейска столица на културата, 2019 г. Лектори в обученията бяха доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова-Директор на НИНКН, арх. Доля Йорданова, арх. Явор Банков, гл.експерт Тони Милева.

       От 2015 г. досега, „Оценки и партньорство“ ООД провежда успешни семинари по опазване на околната среда в областта на управление на отпадъците, управление на водите, риска от наводнения, защита на природата, опазване чистотата на въздуха, комплексни разрешителни. Обученията се провеждат с подкрепата на Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда, чрез предоставяне на лектори.

     

 

     През 2019 - 2020 г. проведохме поредица обучения с подкрепата на Столичен Инспекторат към Столична Община. Семинарите бяха на на следните теми: „Системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Устойчивото управление на биоразградимите отпадъци - екологични и икономически ползи“, „Устойчиво управление на строителните отпадъци“, „Годишна отчетност за контрол на замърсяването на околната среда“, „Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания. Общинска и държавна собственост. Принудителни административни мерки. Съдебна практика“.