ОБУЧЕНИЯ 2023


Семинар: НОВО! АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА АДИМИНСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ Основн промени в ЗАНН, ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., които са в сила от 23.12.2021 г.


Лектор:
Стефка Кемалова – съдия във Върховен административен съд, Второ отделение, в което се разглеждат административни дела, свързани със Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, и подзаконови актове по тяхното прилагане.

Семинар: НОВО! ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ


Лектор:
инж. Лиляна Турналиева-Цолова Професионален опит: 2019-2021 МВР, Дирекция КИС, Държавен експерт – внедряване на информационни системи за електронни административни услуги и електронна идентификация. 2008-2018 ДА Електронно управление, ИА ЕСМИС, ДАИТС. Началник на отдел „Пространствени бази данни“, Държавен експерт.

Семинар: НОВО! КИБЕРСИГУРНОСТ – НОРМАТИВНА УРЕДБА И СЪВРЕМЕННИТЕ ЗАПЛАХИ


Лектор:
Бисерка Радева - началник на отдел "Анализ и развитие на киберсигурността" в дирекция "Мрежова и информационна сигурност" в Министерство на електронното управление, предишен опит: 10 години началник на отдел CERT (ЕРИКС - Екип за Реакция при Инциденти в Компютърната Сигурност) в дирекция "Мрежова и информационна сигурност" в Държавна агенция "Електронно управление".

Семинар: НОВО! Разрешаване на строителството. Видове протоколи и административни актове в строителството. Съоръжения на техническата инфраструктура. Строителен надзор. Определяне на категорията на строежа. Строителство в чужд имот. Общи и специални закони. Договори, отговорност на строителя при дефекти


Лектор:
Петя Цурева – главен юрисконсулт на ГИС-София ЕООД

Семинар: НОВО! Управление и отчитане на европейски проекти. Често допускани грешки. Финансови корекции


Лектори:
Радостина Димитрова и Петя Петрова. Участвали са в оценителни комисии, като оценители по процедури на ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Семинар: НОВО! Национална информационна система за отпадъците (НИСО) работа, регистрация и отчетност. Предоставяне на информация за дейностите с отпадъци от лицата по чл. 44 ЗУО. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците , по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри


Лектор:
Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до февруари 2021 г. е началник на отдел "Мониторинг на отпадъците", ИАОС

СЕМИНАР: НОВО! Болнични отпадъци. Управление на медицински и биомедицински отпадъци. Събиране, транспортиране, обезвреждане. Нормативна рамка. Отчетност - Национална информационна система за отпадъците (НИСО)


Лектор:
Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до февруари 2021 г. е началник на отдел "Мониторинг на отпадъците", ИАОС

Семинар: Кандидатстване и управление на европейски проекти. Работа с информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН 2020/


Лектори: Радостина Димитрова и Петя Петрова.
Участвали са в оценителни комисии, като оценители/помощник – оценители по процедури на ОП „Иновации и конкурентоспособност”: Радостина Димитрова от 2017г. до настоящия момент работи като главен експерт в отдел „Проекти“, Главна дирекция: „Аварийно-спасителна дейност“, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, където участва в процеса на планиране, кандидатстване, договаряне, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по програми на ЕС и други донори. Петя Петрова е главен експерт в Изпълнителна агенция по околна среда, отдел "Мониторинг на отпадъците".

Семинар: Класифициране на отпадъците. Основно охарактеризиране – методи, изпитване, установяване на съответствието. Трансграничен превоз на отпадъци-общи изисквания, процедури, класификация, документи, приложения


Лектор:
Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до февруари 2021 г. е началник на отдел "Мониторинг на отпадъците", ИАОС

СЕМИНАР: Комплексни разрешителни – изисквания и нормативна уредба при издаване, преразглеждане и актуализиране. Решения на Европейската комисия за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ)


Лектор:
Петя Петрова – експерт по комплексни разрешителни, с 12 години професионален опит в Изпълнителна агенция по околна среда. Експерт в отдел „Мониторинг на отпадъците“ в ИАОС.

СЕМИНАР: Европейска зелена сделка - цели, финансиране, кръгова икономика, проекти


Лектор:
инж. Евгения Андреевска - управител на „Еко Логистик А“ ЕООД, Председател на УС и представляващ „Сдружение за кръгова икономика Феникс – 2002“. Инвеститорски контрол и управление на проекти в областта на околната среда и управление на отпадъците за МОСВ и Общинската администрация в страната.

СЕМИНАР: НОВО! Изработване на проекти за изменение на КК в урбанизирана територия при условията на промените в ЗУТ


Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев, адв. Емилия Ангелова.

СЕМИНАР: НОВО! Договор за строителство на бъдещ имот. Отговорност на строителите при дефект на сградата след въвеждането и в експлоатация.


Лектор:
Петя Цурева - главен юрисконсулт в ГИС - СОФИЯ ЕООД

СЕМИНАР НОВО! Нормативна уредба в областта на устойчивото енергийно развитие. Зелена сделка. План за възстановяване и развитие. Обществени сгради с близко до нулата енергийно потребление


Лектор:
Филип Фиков – опит като началник отдел „Планове и програми“ в АУЕР, Директор на Дирекция „Дялово разпределение и енергийни услуги“ в Топлофикация София. Главен експерт „енергийна ефективност и екология“ в Столична Община-Район Оборище.

СЕМИНАР: Приложение VІІІ на Регламент CLP - актуална информация. База данни SCIP за изделия с вещества, пораждащи сериозно безпокойство. Ново приложение ІІ на Регламент REACH. Прилагане на законодателството в областта по предотвратяване на промишленото замърсяване


Лектори от Дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването” на МОСВ:
Елена Зидарова – старши експерт, отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества“
Теодора Вълкова – главен експерт в отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества“

СЕМИНАР: Законови изисквания и задължения при отвеждане и заустване на отпадъчните води от обектите и канализационните системи на населени места, селищни и курортни образувания. Определяне и изчисляване на таксите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води


Лектор:
инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ

СЕМИНАР: Приложение на Географските информационни системи (ГИС) в администрацията и управлението на ресурси. Електронно управление - изграждане на национална инфраструктура за пространствени данни 


Лектор:
доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към УАСГ- София, участник в работни групи за разработване на изменения в нормативната уредба на кадастъра

Курс НОВО! Оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонти


Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ

КУРС: НОВО! Бизнес план и ефективно управление на фирмата. Финансов анализ и връзките му с бизнес плана. Нетни парични потоци – видове и прогнозиране.


Лектор:
Соня Йочева-главен експерт в Министерството на икономиката.

СЕМИНАР: Промяна на предназначението на земеделските земи по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Последни изменения в нормативните актове, свързани с прилагането на ЗОЗЗ


Лектор:
инж. Валентина Шишкова – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация“, Министерство на земеделието, храните и горите

СЕМИНАР: НОВО! Устойчиво управление на строителните отпадъци


Лектори:
инж. Николай Кючуков – началник-отдел „Общинска инфраструктура“ в Столичен инспекторат
Мариана Иванова - началник на сектор „Инвестиционен контрол“ в Столичен инспекторат.

КУРС: Оценка на риска и мониторинг на инвестиционен проект. Бюджетиране и финансиране. Единични анализни цени на СМР. Количествено-стойностна сметка. Нормативни изисквания и добри практики по започване на строителна инициатива. Контрол на изпълнението на строително-монтажни работи. Съставяне на актове в строителството. Видове територии, изисквания и ограничения за ползване. Категория строежи и изисквания към тях. Определяне на застроена площ, разгъната застроена площ, височина на сграда. Площообразуване. Определяне параметрите на отделните обекти в сградите. Разпределяне на общите части на сградите. Управление на общите части на сградата съгласно ЗУЕС


Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ.

СЕМИНАР: Новости в европейското законодателство по отпадъци; стратегия за пластмаса и мини-пакет “Кръгова икономика”. Ограничаване на пластмасовите отпадъци. Проект на директива за намаляване на пластмасовите продукти за еднократна употреба. Разширена отговорност на производителя. Законодателство, видове отпадъчни потоци, задължения. Европейска стратегия за пластмасата. Директива за ограничаване на вредното въздействие на определени пластмасови продукти за еднократна употреба


Лектор:
Антон Пейчев - старши експерт в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ.

СЕМИНАР: НОВО! Системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Устойчивото управление на биоразградимите отпадъци - екологични и икономически ползи


Лектори от Столичен инспекторат към Столична Община

СЕМИНАР: Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии – процедури, изисквания, особености. Последни изменения на Закона за горите


Лектори от Изпълнителна агенция по горите:
инж. Джемиле Молаахмед – Директор на дирекция “Горски територии”,
Нели Панчева – главен експерт, отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“

СЕМИНАР: НОВО! Закон за киберсигурност и наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност


Лектор:
Маргарита Ойсолова - главен експерт в отдел МИС, дирекция МИС на Държавна Агенция „Електронно управление“

СЕМИНАР: Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – процедура, изисквания, особености


Лектор:
инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД.

СЕМИНАР: Рискове и проблеми в строителството в условията на липсваща техническа инфраструктура


Лектор:
инж. Деляна Сеченска, главен инженер на Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство”.

Курс: НОВО! Изготвяне на Автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи


Лектор:
инж. Йордан Байчев.