ЛЕКТОРИ

 • инж. Веска Георгиева – Директор на Столичен Инспекторат
 • Любомира Мотова – съдия във ВАС
 • инж. Емилия Георгиева – държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите“ , МОСВ
 • Антон Пейчев – старши експерт в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, МОСВ
 • инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система – София“ ЕООД
 • Петя Цурева – главен юрисконсулт в ГИС София ЕООД
 • доц. д-р инж. Христо Дечев
 • инж. Деляна Сеченска – главен инженер на Столична Община - НАГ
 • адв. Емилия Ангелова
 • Поля Каменова – главен юрисконсулт- Столичен Инспекторат към Столична Община
 • Минко Танев – старши юрисконсулт - Столичен Инспекторат към Столична Община
 • инж. Борислава Ценева – управител на фирма, член на UniCredit Group
 • инж. Валентина Шишкова – държавен експерт, дирекция „Поземлени отношения и комасация“, Министерство на земеделието, храните и горите
 • Петя Петрова –главен експерт в Дирекция „Мониторинг на отпадъците“, ИАОС
 • Теодора Вълчева – Изпълнителен директор на Костинброд Еко АД
 • инж. Джемиле Молаахмед – Директор на Дирекция "Горски територии" в Изпълнителна агенция по горите
 • Нели Панчева – главен експерт, отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“, Изпълнителна агенция по горите
 • Фатме Демирова – началник отдел „Правни дейности“ Изпълнителна агенция по горите
 • Даниела Ангелова – главен юрисконсулт, Изпълнителна агенция по горите
 • Тодор Богомилов – главен юрисконсулт, Изпълнителна агенция по горите
 • Маргарита Ойсолова – главен експерт в отдел МИС, дирекция МИС на Държавна Агенция „Електронно управление“
 • инж. Николай Кючуков – началник-отдел „Общинска инфраструктура“ в Столичен инспекторат
 • Мариана Иванова – началник на сектор „Инвестиционен контрол“ в Столичен инспекторат
 • Елена Зидарова – старши експерт, отдел "Комплексни разрешителни и опасни вещества“, МОСВ
 • Теодора Вълкова – главен експерт в отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества“, МОСВ
 • инж. Петър Николов – Заместник директор на Столичен инспекторат
 • Татяна Асенова – началник сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ при Столичен инспекторат
 • Галина Симеонова – началник-отдел „Подготовка, управление и контрол на договорите“ в Дирекция „Управление на отпадъците“ при Столичен инспекторат
 • Петър Дяков – гл. инспектор в сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ при Столичен инспекторат
 • Инж. Станка Милкова – главен инспектор, отдел „Контрол по опазване на околната среда“ при Столичен инспекторат
 • Главен инспектор Йото Василев – началник на сектор „Държавен противопожарен контрол“, дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“, МВР-ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“
 • Инспектор Пламен Тодоров – инспектор в сектор „Държавен противопожарен контрол“, дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“, МВР-ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“
 • Инспектор Любен Янчовски – инспектор в сектор „Държавен противопожарен контрол“, дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“, МВР-ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“
 • Инспектор Александър Тонков – инспектор в сектор „Държавен противопожарен контрол“, дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“, МВР-ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“
 • Инспектор Дачо Дачев – инспектор в сектор „Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия“, Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“, МВР-ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“
 • Инспектор Костадин Хаджидиманов – инспектор в сектор Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия“, Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“, МВР-ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“
 • инж. маг. ик. Соня Йочева – главен експерт в Министерството на икономиката
 • Борислав Чаушев – Директор на Дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС
 • Диляна Алипиева – Началник на отдел КПКЗ, ИАОС
 • Ганка Видева – главен експерт в отдел ПГАПЗ, ИАОС
 • Радослава Шоевска – началник на отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците“, ИАОС
 • Светла Кирчева – Директор ФЕПД, ПУДООС
 • Стоянка Илова – Главен юрисконсулт в дирекция „Правна“, МРРБ
 • Владимир Янков – Ръководител Звено „Защита на класифицираната информация“, Министерство на енергетиката
 • инж. Йордан Байчев
 • Петя Петрова – експерт по комплексни разрешителни, с 12 години професионален опит в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)
 • Радостина Димитрова – експерт по комплексни разрешителни, с 6 години професионален опит по комплексни разрешителни в ИАОС.