ЗУТ И ЗКИР

       

       

От 2013 г. провеждаме семинари, които включват като теми индивидуалните административни актове по ЗУТ, съдебния контрол и съдебната практика, касационното производство, незаконното строителство, търпимостта на строежите. Лектори в обучението са Беатриса Шалдупова – началник отдел „Правно-нормативно обслужване“ в ДНСК и адв. Елена Златинова.

От 2014 г. провеждаме семинари на тема Режим на общите и подробните устройствени планове съгласно ЗУТ. Административни актове по ЗУТ през етапа на инвестиционното проектиране. Производство по съгласуване и одобряване. Правни способи за оспорване. Административен контрол върху устройството на територията. Лектори в обучението са Савин Ковачев и Беатриса Шалдупова. Обучения по ЗУТ води и Стоянка Илова-главен юрисконсулт в МРРБ.

       

       

От 2016 г. провеждаме обучения в областта на ПУП-КККР, ЗКИР и ГИС с лектори доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра „Геодезия и геоинформатика“ към УАСГ – София и адв. Емилия Ангелова.

От 2017 г. семинарите по ЗУТ се водят от Любомира Мотова – съдия във ВАС.