Околна среда

   

Оценки и партньорство ООД проведе на 22.02.2018 поредното обучение по актуални въпроси на комплексните разрешителни в Изпълнителна агенция по околна среда. Лектори в обучението бяха от отдел ПГАПЗ и КПКЗ на Дирекция "Разрешителни режими", ИАОС.

   

Образователен център Оценки и партньорство ООД провежда периодично обучения по актуални въпроси на комплексните разрешителни с лектори от Дирекция „Разрешителни режими“ на Изпълнителна агенция по околна среда.

 

На 4.11.2016, в София, хотел Шипка, проведохме семинар за предприятия с висок и нисък рисков потенциал. Лектори в обучението бяха от Дирекция "Превантивна дейност" на МОСВ и Дирекция "Разрешителни режими" на ИАОС.

Повече информация – вижте Събития.

   

На 26.11.2015 г. в София, хотел "Шипка", проведохме семинар на тема: "Състояние, управление и опазване на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Процедура по оценка за съвместимост. Опит и примери в стопанисването на горите в защитените територии и Натура 2000 местата. Политика по опазване на диви животински видове."

Лектори в семинара бяха представители на Дирекция "НСЗП" на МОСВ.

Повече информация – вижте Събития.

 

На 17.09.2015 и 29.10 2015 проведохме обучения на тема: Изисквания за опазване на повърхностните води от замърсяване от канализационните системи на населените места, промишлени предприятия и други обекти, формиращи отпадъчни води. Осъществяване на контрол за изпълнение на задълженията за пречистване и отвеждане на отпадъчните води в повърхностни води.

Повече информация – вижте Събития.

 

На 8.07.2013 в София, хотел "Шипка" се проведе поредното обучение по управление на водите с участието на лектори от Дирекция "Управление на водите"-МОСВ.

Повече информация – вижте Събития.

     

На 18.06.2015 в София, хотел "Шипка" проведохме за втори път семинара "Управление на отпадъците в България. Специфични отпадъчни потоци" с лектори от Дирекция "УООП" на МОСВ.

Повече информация – вижте Събития.

       

На 19.05.2015 г. в София, хотел "Шипка" се проведе поредния семинар по компонентите на околната среда с лектори от дирекция "Управление на водите" на МОСВ.

Повече информация – вижте Събития.

     

На 14.05.2015 г. в София, хотел "Шипка", проведохме втория семинар по компонентите на околната среда: "Управление на отпадъците в България. Специфични отпадъчни потоци"с лектори от Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"-МОСВ.

     

Организираме обучения по компонентите на околната среда с участието на лектори от Дирекция „Национална служба за защита на природата”, Дирекция „Управление на водите”, , Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” и Дирекция „Опазване чистотата на въздуха” на МОСВ. Първото обучение се проведе на 23.04.2015 г. в София, хотел Шипка.

Повече информация – вижте Събития.