ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА

     

Образователен център Оценки и партньорство ООД провежда периодично обучения по актуални въпроси на комплексните разрешителни с лектори от Дирекция „Разрешителни режими“ на Изпълнителна агенция по околна среда. Като лектори в периода 2016 – 2018 са взели участие Борислав Чаушев – Директор на дирекция „Разрешителни режими“ на ИАОС, Гергана Чешмеджиева-началник на отдел КПКЗ и от същата дирекция: Маноела Цветкова, Радостина Димитрова, Анна Матова, Петя Петрова, Олга Ценова.

През 2015 – 2016 сме провеждали обучения на тема „Задължения за предоставяне на информация на дейности с отпадъци“ и „Информационна система за отпадъци“ с лектори от ИАОС – Росица Карамфилова и Радослава Шоевска.

       

Организираме обучения по компонентите на околната среда с участието на лектори от Дирекция „Национална служба за защита на природата“, Дирекция „Управление на водите“, Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ и Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на МОСВ. Лектори от МОСВ: Емилия Георгиева – държавен експерт, дирекция „Управление на водите“, Росица Димова – началник на отдел „Натура 2000“, Цветелина Иванова, държавен експерт, Антон Пейчев – старши експерт, Дирекция УООП и др.

Семинарът по опазване чистотата на въздуха се проведе и с участието на лектори от ИАОС. Емилия Стойнева – началник на отдел МВШРМ и Румяна Гълъбова – ст. експерт.

От 2016 г. досега в София, провеждаме семинари за предприятия с висок и нисък рисков потенциал. Лектори в обучението са от отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества“ на МОСВ, Елена Зидарова – старши експерт, Теодора Вълкова – главен експерт, Величка Влахова началник на отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване“, ИАОС и др.

В периода 2019 – 2020 проведохме поредица обучения с участието на лектори от Столичен инспекторат към Столична община по въпросите на строителните и биоразградимите отпадъци и годишната отчетност.