ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

     

       

От 2016 г. провеждаме обучения по по проблемите на промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди с лектор инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система – София“ ЕООД.

     

От 2018 г. провеждаме обучения по Прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и свързаните с него нормативни актове, с лектор инж. Валентина Шишкова – държавен експерт, Министерство на земеделието, храните и горите.