ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА – КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИКОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

 • Изготвяне на заявления /документи за издаване/, преразглеждане, актуализиране на комплексни разрешителни. 
 • Подготовка на информация във връзка с Решения на Европейската комисия за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ).

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

 • Подготовка на необходимите документи във връзка с нормативните изисквания за опасни химични вещества (ОХВ).
 • Доклади по безопасност. 
 • Изготвяне на информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и придружаващата документация.

УВЕДОМЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ

 • Изготвяне на уведомление за инвестиционно предложение и придружаващата го документация.
 • Консултации и подготовка на документи във връзка с нови инвестиционни намерения.
 • Консултации и подготовка на документи във връзка с изменения на съществуваща дейност.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 • Водене на отчетност за отпадъци (изготвяне на месечни справки, попълване на отчетни книги и др.).
 • Изготвяне и подаване на годишни отчети за отпадъци.
 • Документи за трансграничен превоз на отпадъци.
 • Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци.
 • Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение.
 • Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение.
 • Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ. за извършване на дейности по третиране на отпадъци.
 • Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци.
 • Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци.
 • Заявление за изменение и/или допълнени на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци.
 • Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци.
 • Вписване в публичния регистър на търговци/брокери на отпадъци.
 • Заявления за издаване на разрешения за оползотворяване на организации, за индивидуално изпълнение, за прекратяване на действието или удължаване на срока на действие за организация или индивидуално изпълнение, за изменение и допълнение на разрешения за оползотворяване на организации или за индивидуално изпълнение.
 • Работни листа за класификация на отпадъци.
 • Уведомление за прекратяване на работни листа.
 • Доклад за основно охарактеризиране на отпадъци.