Семинар: АКТОВЕ ПО НЕДОПУСКАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО И НА ДРУГИ АКТОВЕ ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТРОЕЖИ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


Дата на провеждане:
21.06.2024, петък, 9.30 – 13.00 ч.
Форма на провеждане:
онлайн през ZOOM
Лектор:
Стефка Кемалова – съдия във Върховен административен съд, Второ отделение, в което се разглеждат административни дела, свързани със Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, и подзаконови актове по тяхното прилагане.
Цена:
228 лв. с ДДС

КУРС ЗА БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. СТРОИТЕЛНИ АКТОВЕ И ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ДОКУМЕНТИ ПРИ СДЕЛКИ С ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ


Дата на провеждане:
27.06.2024, четвъртък, 9.30 – 16.00 ч.
Форма на провеждане:
онлайн през ZOOM
Лектори:
Петя Цурева-главен юрисконсулт на ГИС София

Инж. Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ.
Цена:
378 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ, АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ. ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ


Дата на провеждане:
28.06.2024, петък, 9.30 – 13.00 ч.
Форма на провеждане:
онлайн през ZOOM
Лектор:
Лектор: Михаил Михайлов-магистър еколог, 2016-2021 - опит в отдел „Натура 2000 и защитени територии” към дирекция „НСЗП” в МОСВ. Над петнадесетгодишен опит като експерт и ръководител на колективи, изготвящи процедури по ОВОС, ЕО, ОС, експерт по управление на мрежата „Натура 2000” в държавния и частния сектор.
Цена:
228 лв. с ДДС