Семинар: НОВО! Европейска зелената сделка – цели, финансиране, кръгова икономика, проекти


Дата на провеждане:
28.09.2021, вторник, 9.30-13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
инж. Евгения Андреевска - управител на „Еко Логистик А“ ЕООД, Председател на УС и представляващ „Сдружение за кръгова икономика Феникс – 2002“. Инвеститорски контрол и управление на проекти в областта на околната среда и управление на отпадъците за МОСВ и Общинската администрация в страната.

Повече за лектора ТУК.
Цена:
192 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Комплексни разрешителни – изисквания и нормативна уредба при издаване, преразглеждане и актуализиране. Решения на Европейската комисия за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ)


Дата на провеждане:
30.09.2021, четвъртък, 9.30-13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектори:
Петя Петрова – експерт по комплексни разрешителни, с 12 години професионален опит в Изпълнителна агенция по околна среда. Експерт в отдел „Мониторинг на отпадъците“ в ИАОС.

Радостина Димитрова – експерт по комплексни разрешителни, с 6 години професионален опит по комплексни разрешителни в ИАОС.
Цена:
192 лв. с ДДС