Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии – процедури, изисквания, особености, по реда на Закона за горите


Дата на провеждане:
28.09.2022, сряда, 9.30 -13.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено и дистанционно през ZOOM.US
Присъственото обучение се провежда в София, хотел Лайт, ул. „Веслец“ 37 hotellight.com
Лектори от Изпълнителна агенция по горите:
инж. Джемиле Молаахмед – Директор на Дирекция „Горски територии“.
Нели Панчева – главен експерт, отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността.
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: Новият ЗИД на ЗООС. Изменения и допълнения в Наредбите за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с промените в ЗООС. Класификация на предприятиятa и съоръженията с висок или нисък рисков потенциал, критерии. Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Севезо III). REACH. Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали


Дата на провеждане:
29.09.2022, четвъртък, 9.30-13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда присъствено и дистанционно по ZOOM.
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37, hotellight.com
Лектор:
Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до февруари 2021 г. е началник на отдел "Мониторинг на отпадъците", ИАОС
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: Изменения на данните в кадастъра


Дата на провеждане:
30.09.2022, петък, 9.30 -13.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено и дистанционно през ZOOM.US
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37, www.hotellight.com
Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев
адв. Емилия Ангелова
Цена:
210 лв. с ДДС

Актуални въпроси по оспорване на индивидуални административни актове по устройство на територията


Дата на провеждане:
06.10.2022, четвъртък, 9.30–13.00 ч.
Форма на провеждане:
онлайн по ZOOM
Лектор:
Стефка Кемалова - Съдия във Върховния административен съд от 01.02.2017 г. От 2018 г. е съдия във Второ отделение, в което се разглеждат административни дела, свързани със Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър, и подзаконови актове по тяхното прилагане.
Цена:
192 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Европейски проекти – текущи и предстоящи процедури за кандидатстване. Работа с ИСУН


Дата на провеждане:
13.10.2022, четвъртък, 9.30 -13.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено и дистанционно през ZOOM.US
Присъственото обучение се провежда в София, хотел Лайт, ул. „Веслец“ 37, hotellight.com
Лектори:
Радостина Димитрова и Петя Петрова. Участвали са в оценителни комисии, като оценители по процедури на ОП „Иновации и конкурентоспособност”.
Цена:
210 лв. с ДДС

СЕМИНАР В ПРАГА – КАРЛОВИ ВАРИ, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА БЪДЕЩ ИМОТ ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛИТЕ ПРИ ДЕФЕКТ НА СГРАДАТА СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО И В ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Дата на провеждане:
18.10.2022 - 23.10.2022, 6 дни, три нощувки
Нощувки в идеален център на Прага:
B&B Hotel Prague-City, www.hotelbb.cz или Ibis Praha Wenceslas Square
Транспорт:
луксозен малък бус - до 18 лица; луксозен бус – до 30 лица
Лектор:
Петя Цурева – главен юрисконсулт на „Географска Информационна Система - София” ЕООД
Цена:
1320 лв. с ДДС. за едно лице, настанено в двойна стая. 1500 лв. с ДДС за лице, настанено в самостоятелна стая.

Семинар: Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – процедура, изисквания, особености. Нови моменти. Практически въпроси


Дата на провеждане:
26.10.2022, сряда, 9.30–13.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено и онлайн
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37
Лектор:
инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД
Цена:
210 лв. с ДДС