ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ – ПРОЦЕДУРА, ИЗИСКВАНИЯ, ОСОБЕНОСТИ


ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ – ПРОЦЕДУРА, ИЗИСКВАНИЯ, ОСОБЕНОСТИ


Дати на провеждане:
11-16.10.2019, 6 дни, три нощувки
Място на провеждане:
B&B Hotel Prague-City, Център на Прага, Address: Prvniho pluku 29, 186 00 Prague, www.hotelbb.cz
Лектор:
инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД
Цена:
890 лв. с ДДС

Курс НОВО! Оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонти


Дата на провеждане:
18.10.2019
Място на провеждане:
София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. „Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ
Цена:
228 лв. с ДДС

Курс: НОВО! Изготвяне на Автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи


Дата на провеждане:
23.10.2019
Място на провеждане:
София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. „Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com
Лектор:
Йордан Байчев
Цена:
228 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Актуални промени в закона за кадастъра и имотния регистър, 2019


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. ”Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com
Лектори:
инж. Христо Дечев, участник в работни групи за разработване на изменения в нормативната уредба на кадастъра

адв. Емилия Ангелова
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Устойчивото управление на биоразградимите отпадъци - екологични и икономически ползи


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Столичен инспекторат към Столична Община:
инж. Петър Николов-Заместник директор на Столичен инспекторат;

Татяна Асенова - началник сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ при Столичен инспекторат;

Галина Симеонова - началник-отдел „Подготовка, управление и контрол на договорите“ в Дирекция „Управление на отпадъците“;

Петър Дяков - гл. инспектор в сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ при Столичен инспекторат;

Инж. Станка Милкова – главен инспектор, отдел „Контрол по опазване на околната среда“ при Столичен инспекторат;

Минко Танев - старши юрисконсулт при Столичен инспекторат.

Подробно представяне на лекторите можете да видите ТУК.

Цена:
252 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Законови изисквания и задължения при отвеждане и заустване на отпадъчните води от обектите и канализационните системи на населени места, селищни и курортни образувания. Определяне и изчисляване на таксите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. ”Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com
Лектор:
инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС


СЕМИНАР В ПРАГА! ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗУТ /обн. в ДВ, бр. 1 и бр. 25 от 2019 г./


Дати на провеждане:
25-30.09.2019
Място на провеждане:
B&B Hotel Prague-City, Център на Прага, Address: Prvniho pluku 29, 186 00 Prague, www.hotelbb.cz
Лектор:
Любомира Мотова – съдия във Върховен Административен Съд, II-ро отделение, което разглежда оспорване на административни актове по ЗУТ и ЗКИР
Цена:
890 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и свързаните с него нормативни актове. Последни изменения в Правилника за прилагане на ЗОЗЗ /ДВ бр.93/2018/


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. „Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com
Лектор:
инж. Валентина Шишкова – държавен експерт, отдел „Промяна на предназначението и рекултивация на земеделските земи“, дирекция „Поземлени отношения и комасация“, Министерство на земеделието, храните и горите
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Изменения и допълнения в ЗУТ /обн. в ДВ, бр. 1 и бр. 25 от 2019 г./


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. „Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com
Лектор:
Любомира Мотова – съдия във Върховен Административен Съд, II-ро отделение, което разглежда оспорване на административни актове по ЗУТ и ЗКИР
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии – процедури, изисквания, особености. Последни изменения на Закона за горите


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. „Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com
Лектори от Изпълнителна агенция по горите:
инж. Джемиле Молаахмед – началник на отдел “Учредяване на вещни права” в дирекция “Промени в горските територии”
Нели Панчева – главен експерт, отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Закон за киберсигурност и наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Маргарита Ойсолова - главен експерт в отдел МИС, дирекция МИС на Държавна Агенция „Електронно управление“
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Особени случаи на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри. Нови положения в законопроекта за изменение и допълнение на ЗКИР от март, 2019


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. „Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com
Лектор:
доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към УАСГ- София, участник в работни групи за разработване на изменения в нормативната уредба на кадастъра
адв. Емилия Ангелова
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Разширена отговорност на производителя - принципи и новости в европейското законодателство в областта на отпадъците. Европейска политика по намаляване на морските отпадъци от пластмаса. Европейска стратегия за пластмасата. Нова директива за ограничаване на вредното въздействие на определени пластмасови продукти за еднократна употреба.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Антон Пейчев - старши експерт в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ.
Цена:
190 лв. с ДДС

КУРС: НОВО! Оценка на риска и мониторинг на инвестиционен проект. Бюджетиране и финансиране. Единични анализни цени на СМР. Количествено-стойностна сметка. Нормативни изисквания и добри практики по започване на строителна инициатива. Контрол на изпълнението на строително-монтажни работи. Съставяне на актове в строителството. ЗУТ- основни понятия. Видове територии, изисквания и ограничения за ползване. Категория строежи и изисквания към тях. Определяне на застроена площ, разгъната застроена площ, височина на сграда. Площообразуване. Определяне параметрите на отделните обекти в сградите. Разпределяне на общите части на сградите. Управление на общите части на сградата съгласно ЗУЕС.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. ”Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ
Цена:
228 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Условия и ред за извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация. Условия и ред за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление. Издаване, прехвърляне и отмяна на удостоверения за енергийни спестявания, както и издаване две или повече удостоверения за енергийни спестявания за количество спестявания


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Йордан Шопов - Началник на отдел „Контрол по енергийна ефективност“ в АУЕР
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Пожарна безопасност при експлоатация на обектите.Ред за извършване на поддържане и обслужване на системи за пожарна безопасност. Предприятия с висок рисков потенциал - аварийно планиране


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори Лектори от МВР-ГД "Пожарна безопасност и защита на населението":
Главен инспектор Йото Василев - началник на сектор „Държавен противопожарен контрол“, дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Инспектор Пламен Тодоров - инспектор в сектор „Държавен противопожарен контрол“, дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Инспектор Любен Янчовски - инспектор в сектор „Държавен противопожарен контрол“, дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Инспектор Александър Тонков - инспектор в сектор „Държавен противопожарен контрол“, дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Инспектор Дачо Дачев – инспектор в сектор „Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия“, Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Инспектор Костадин Хаджидиманов – инспектор в сектор Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия“, Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Финансовият и икономическият модел на концесията в светлината на новия Закон за концесиите и Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Соня Йочева - главен експерт в Министерството на икономиката
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Индивидуални административни актове по смисъла на ЗУТ. Заповеди за премахване на незаконни строежи. Търпимост. Пряк и непряк съдебен контрол върху актове по ЗУТ. Особености на производствата по издаване и оспорване на актовете по ЗУТ в контекста на измененията в АПК от септември 2018 г. Приложение на принципа за съразмерност в производствата за издаване на актове по ЗУТ


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Любомира Мотова – съдия във Върховен Административен Съд, II-ро отделение, което разглежда оспорване на административни актове по ЗУТ и ЗКИР
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – процедура, изисквания, особености


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР НОВО! Новости в законодателството по химикали. IT инструменти за нотификация към националните центрове по токсикология. Севезо ІІІ - актуална информация


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от отдел "Комплексни разрешителни и опасни вещества", Дирекция "Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването", Министерство на околната среда и водите:
Елена Зидарова – старши експерт
Теодора Вълкова – старши експерт
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КОМПЛЕКСНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
Борислав Чаушев-Директор на Дирекция „Разрешителни режими“
Диляна Алипиева-Началник на отдел КПКЗ
Ганка Видева-главен експерт в отдел ПГАПЗ
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Новости в европейското законодателство по отпадъци; стратегия за пластмаса и мини-пакет "Кръгова икономика". Ограничаване на пластмасовите отпадъци. Проект на директива за намаляване на пластмасовите продукти за еднократна употреба... /виж всичко в ПРОГРАМА/


Дата на провеждане:
Очайквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Антон Пейчев - старши експерт в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ.
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Пожарна безопасност при експлоатация на обектите от производствения сектор. Аварийно планиране на предприятията с висок рисков потенциал. Ред за извършване на поддържане на системи за пожарна безопасност


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“:
Инспектор Радостина Атанасова – инспектор в сектор ОЕ в отдел ДК към ДКИПК.
Инспектор Дачо Дачев – инспектор в сектор ПК в отдел ДК към ДКИПК.
Инспектор Георги Кръстанов – инспектор в сектор НД и НС в отдел ДК към ДКИПК.
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Оспорване на административни актове по ЗУТ и съдебна практика по ЗКИР


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Любомира Мотова – съдия във Върховен Административен Съд, II-ро отделение, което разглежда оспорване на административни актове по ЗУТ и ЗКИР
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Рискове и проблеми в строителството в условията на липсваща техническа инфраструктура


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Деляна Сеченска, главен инженер на Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство”
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО!: Актуални промени в Закона за устройство на територията в областта на разрешаване и изпълнение на строителството


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Стоянка Илова - главен юрисконсулт в Дирекция „Правна“, МРРБ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Актуални въпроси относно финансиране на проекти и дейности в областта на околната среда от ПУДООС. Общи задължения и специфични изисквания за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи. Състояние, управление и опазване на системата от защитени територии в България. Дейности по опазване и ползване на лечебните растения в България


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Светла Кирчева-вр.и.д. Директор на Дирекция ФЕПД на ПУДООС
Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цветелина Иванова - държавен експерт в отдел „Защитени територии“, Дирекция „НСЗП“ на МОСВ
Калина Стоянова-държавен експерт в отдел „Биоразнообразие”, Дирекция „НСЗП“ на МОСВ
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Прилагане на изискванията на:
-Регламент (EО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (EО) 2016/9 относно съвместно подаване и обмен на данни;
-Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) - последни изменения;
-Класифициране на предприятия/съоръжения по смисъла на Глава 7, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества;
-Прилагане на изискванията на Глава 7, Раздел I от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от МОСВ:
Елена Чобанова, държавен експерт в отдел "Опасни химични вещества", дирекция "Превантивна дейност"
Елена Зидарова - старши експерт в отдел „Опасни химични вещества“, дирекция "Превантивна дейност"
Петя Хорозова – главен експерт, дирекция "Превантивна дейност"
Лектори от ИАОС:
Величка Влахова-и.д. н-к на отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване /ПГАПЗ/, Дирекция „Разрешителни режими“
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Мониторингова дейност за качеството на въздуха. Национална система за контрол качеството на въздуха. Замърсяването на въздуха в България с ФПЧ10, SO2, NO2. Проблемни зони и агломерации. Последните изменения в Закона за опазване чистотата на въздуха по отношение на общинските програми. Прилагане на регламент 517 от 2014 г. за флорираните парникови газове по отношение на хладилно, климатично и термопомпено оборудване


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Румяна Гълъбова, Старши експерт МВШРМ, Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда”, ИАОС
Емилия Стойнева, началник на отдел МВШРМ, Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда”, ИАОС
Георги Михайлов-държавен експерт, Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, МОСВ
Деница Стоянова-главен експерт, Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Състояние, управление и опазване на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Процедура по оценка за съвместимост. Опит и примери в стопанисването на горите в защитените територии и Натура 2000 местата. Политика по опазване на диви животински видове.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Дирекция „Национална служба за защита на природата” („НСЗП“), МОСВ:
Лора Димитрова - старши експерт отдел „Натура 2000“
Стела Тодорова -  главен експерт в отдел „Защитени територии“
Валери Георгиев - началник на отдел „Биологично разнообразие“
Цена:
170 лв. с ДДС