Семинар: Бизнес план и ефективно управление на фирмата. Финансов анализ. Нетни парични потоци


Дата на провеждане:
16.11.2022, сряда, 9.30 – 15.00 ч.
С приемането на Закона за публичните предприятия изготвянето на бизнес план стана задължителна част от управленската стратегия на дружества с държавно или общинско участие. Изпълнението на поставените в него задачи подлежи на ежегоден преглед от упражняващите правата на държавата в Общото събрание на акционерите/съдружниците. Изискванията на Закона за публичните предприятия налага осъвременяване на подготовката на управленските екипи и на оценяващите бизнес програмата представители на собственика - държавата и общинските структури.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
инж., маг. икономист Соня Йочева
Опит като главен експерт в отдел „Оценителска дейност“ в Агенция за приватизация и държавен експерт в отдел “Управление и преструктуриране на държавното участие“ в дирекция „Индустриални отношения и управления на държавното участие“ в Министерство на икономиката.
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! КАНДИДАТСТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ. ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДО КРАЯ НА 2022 г. РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) В БЪЛГАРИЯ /ИСУН 2020/


Дата на провеждане:
17.11.2022, четвъртък, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено/онлайн.
Присъственото обучение се провежда в София, хотел Лайт, ул. „Веслец“ 37, www.hotellight.com
Лектори:
Радостина Димитрова и Петя Петрова. Участвали са в оценителни комисии, като оценители по процедури на ОП „Иновации и конкурентоспособност”.
Радостина Димитрова от 2017 г. до настоящия момент работи като главен експерт в отдел „Проекти“, Главна дирекция: „Аварийно-спасителна дейност“, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, където участва в процеса на планиране, кандидатстване, договаряне, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по програми на ЕС и други донори.
Цена:
210 лв. с ДДС

КУРС: ОЦЕНЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ


Дата на провеждане:
08.12.2022, четвъртък, 9.30-13.00 ч.
Форма на провеждане:
Курсът се провежда дистанционно чрез ZOOM
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Киберсигурност - нормативна уредба и съвременните заплахи


Дата на провеждане:
14.12.2022, сряда, 9.30 – 13.00 ч.
Форма на провеждане:
онлайн по ZOOM.
Лектор:
Бисерка Радева - ачалник на отдел "Анализ и развитие на киберсигурността" в дирекция "Мрежова и информационна сигурност" в Министерство на електронното управление, предишен опит: 10 години началник на отдел CERT (ЕРИКС - Екип за Реакция при Инциденти в Компютърната Сигурност) в дирекция "Мрежова и информационна сигурност" в Държавна агенция "Електронно управление".
Цена:
210 лв. с ДДС