СЕМИНАР: НОВО! Финансов модел на концесията


Дата на провеждане:
29.06.2022, сряда, 9.30 – 15.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно през ZOOM.
Лектор:
инж., маг. икономист Соня Йочева - опит като главен експерт в отдел „Оценителска дейност“ на Агенция за приватизация и държавен експерт в отдел “Управление и преструктуриране на държавното участие“, дирекция „Индустриални отношения и управления на държавното участие“ в Министерство на икономиката.
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – процедура, изисквания, особености. Нови моменти. Практически въпроси


Дата на провеждане:
20.07.2022, 9.30–13.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено и онлайн
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37
Лектор:
инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Изменения на данните в кадастъра


Дата на провеждане:
27.07.2022, сряда, 9.30 -15.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено и онлайн
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37
Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към УАСГ- София, участник в работни групи за разработване на изменения в нормативната уредба на кадастъра.
адв. Емилия Ангелова
Цена:
210 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Комплексно предотвратяване на замърсяване от промишлени дейности, големи аварии с опасни вещества и ОВОС. Новият ЗИД на ЗООС. Класификация на предприятиятa и съоръженията с висок и нисък рисков потенциал, критерии. Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества


Дата на провеждане:
28.07.2022, четвъртък, 9.30-15.00 ч.
Форма на провеждане:
присъствено и дистанционно
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37, hotellight.com
Лектор:
Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до февруари 2021 г. е началник на отдел "Мониторинг на отпадъците", ИАОС
Цена:
192 лв. с ДДС