Семинар: ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА БЪДЕЩ ИМОТ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛИТЕ ПРИ ДЕФЕКТ НА СГРАДАТА СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО И В ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Дата на провеждане:
20 октомври 2021, сряда, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Петя Цурева – главен юрисконсулт в ГИС София ЕООД
Цена:
192 лв. с ДДС

Семинар: НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ. ЗЕЛЕНА СДЕЛКА. ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ. ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ


Дата на провеждане:
27 октомври 2021, сряда, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Филип Фиков – опит като началник отдел „Планове и програми“ в АУЕР, Директор на Дирекция „Дялово разпределение и енергийни услуги“ в Топлофикация София. Главен експерт „енергийна ефективност и екология“ в Столична Община-Район Оборище.
Цена:
192 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. ОСНОВНО ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ – МЕТОДИ, ИЗПИТВАНЕ, УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО. ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ-ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРОЦЕДУРИ, КЛАСИФИКАЦИЯ, ДОКУМЕНТИ, ПРИЛОЖЕНИЯ


Дата на провеждане:
28 октомври 2021, четвъртък, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до февруари 2021 г. е началник на отдел "Мониторинг на отпадъците", ИАОС
Цена:
192 лв. с ДДС

Оценка на риска и мониторинг на инвестиционен проект. Бюджетиране и финансиране. Единични анализни цени на СМР. Количествено-стойностна сметка. Площообразуване. Определяне параметрите на отделните обекти в сградите. Разпределяне на общите части на сградите. Управление на общите части на сградата съгласно ЗУЕС


Дата на провеждане:
03 ноември 2021, сряда 9.30 - 14.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
инж. Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ.
Цена:
192 лв. с ДДС