СЕМИНАР: НОВО! Практически въпроси по приложението на ЗУТ, 2020 Оспорване (обжалване и протестиране) на разрешенията за строеж, спиране изпълнението на разрешението за строеж, основания за нищожност и действие на съдебното решение 


Дата на провеждане: Очаквайте!
Семинарът се провежда при спазване на всички мерки на Министерството на здравеопазването. Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM.
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, София 1202, ул. "Веслец" 37, www.hotellight.com
Лектор:
Любомира Мотова – съдия във Върховен Административен Съд, II-ро отделение, което разглежда оспорване на административни актове по ЗУТ и ЗКИР
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Проекти за изменение на КККР в урбанизирана територия


Дата на провеждане: Очаквайте!
Семинарът се провежда при спазване на всички мерки на Министерството на здравеопазването.
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, София 1202, ул. "Веслец" 37, www.hotellight.com
Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев и Адв. Емилия Ангелова
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Приложение VІІІ на Регламент CLP - актуална информация. База данни SCIP за изделия с вещества, пораждащи сериозно безпокойство. Ново приложение ІІ на Регламент REACH. Прилагане на законодателството в областта по предотвратяване на промишленото замърсяване


Дата на провеждане: Очаквайте!
Семинарът се провежда при спазване на всички мерки на Министерството на здравеопазването.
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, София 1202, ул. "Веслец" 37, www.hotellight.com
Лектори от Дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването” на МОСВ:
Елена Зидарова – старши експерт, отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества“

Теодора Вълкова – главен експерт в отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества“
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР НОВО: ОТГОВОРНОСТ ПРИ ДЕФЕКТИ НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО МУ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Дата на провеждане: Очаквайте!
Семинарът се провежда при спазване на всички мерки на Министерството на здравеопазването.
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, София 1202, ул. "Веслец" 37, www.hotellight.com
Лектор:
Петя Цурева – главен юрисконсулт в ГИС София ЕООД
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Законови изисквания и задължения при отвеждане и заустване на отпадъчните води от обектите и канализационните системи на населени места, селищни и курортни образувания. Определяне и изчисляване на таксите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, ул. „Веслец” 37, hotellight.com
Лектор:
инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Прилагане на закона за административните нарушения и наказания. Общинска и държавна собственост. Принудителни административни мерки. Съдебна практика


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, ул. „Веслец” 37, hotellight.com
Лектори от Столичен Инспекторат:
Поля Каменова-главен юрисконсулт
Минко Танев-старши юрисконсулт
Цена:
190 лв. с ДДС

Курс НОВО! Оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонти


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, ул. „Веслец” 37, hotellight.com
Цена:
228 лв. с ДДС
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ

НОВО! Семинар в Прага, Чешка република, 6 дни, три нощувки. Очаквайте! Актуален преглед на Закона за кадатъра и имотния регистър след изменението в ДВ бр. 41 / 21.05.2019 г. и подзаконовите актове по прилагането му


prague.jpg

Място на провеждане:
Хотел в центъра на Прага, в района на Площад Република и автогара „Флоренс“. Пътуване с луксозен автобусен транспорт, който ще бъде на разположение на групата в Прага, по време на програмата.
Лектор:
адв. Емилия Ангелова
Цена:
890 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Промяна на предназначението на земеделските земи по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Последни изменения в нормативните актове, свързани с прилагането на ЗОЗЗ


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, ул. „Веслец” 37, hotellight.com
Лектор:
инж. Валентина Шишкова – държавен експерт, отдел „Промяна на предназначението и рекултивация на земеделските земи“, дирекция „Поземлени отношения и комасация“, Министерство на земеделието, храните и горите
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Устойчиво управление на строителните отпадъци


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка“, ул.„Ген.Тотлебен“ 34А, Конгресен център
Лектори от Столичен инспекторат:
Веска Георгиева - Директор на Столичен инспекторат към Столичната община
инж. Николай Кючуков – началник-отдел „Общинска инфраструктура“ в Столичен инспекторат
Мариана Иванова - началник на сектор „Инвестиционен контрол“ в Столичен инспекторат.

Повече за лекторите можете да видите ТУК.

Цена:
252 лв. с ДДС

КУРС: Оценка на риска и мониторинг на инвестиционен проект. Бюджетиране и финансиране. Единични анализни цени на СМР. Количествено-стойностна сметка. Нормативни изисквания и добри практики по започване на строителна инициатива. Контрол на изпълнението на строително-монтажни работи. Съставяне на актове в строителството. Видове територии, изисквания и ограничения за ползване. Категория строежи и изисквания към тях. Определяне на застроена площ, разгъната застроена площ, височина на сграда. Площообразуване. Определяне параметрите на отделните обекти в сградите. Разпределяне на общите части на сградите. Управление на общите части на сградата съгласно ЗУЕС


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, София 1202, ул. "Веслец" 37, www.hotellight.com
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Новости в европейското законодателство по отпадъци; стратегия за пластмаса и мини-пакет “Кръгова икономика”. Ограничаване на пластмасовите отпадъци. Проект на директива за намаляване на пластмасовите продукти за еднократна употреба. Разширена отговорност на производителя. Законодателство, видове отпадъчни потоци, задължения. Европейска стратегия за пластмасата. Директива за ограничаване на вредното въздействие на определени пластмасови продукти за еднократна употреба


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка“, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Антон Пейчев - старши експерт в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Приложение VIII на Регламент CLP. Последни и предстоящи промени в Регламент CLP. Последни и предстоящи промени в Регламент REACH. Промени в нормативните изисквания при контрола на големи аварии с опасни вещества (Севезо)


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37, www.hotellight.com
Лектори от отдел "Комплексни разрешителни и опасни вещества", Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“, Министерство на околната среда и водите:

Елена Зидарова – старши експерт
Теодора Вълкова – главен експерт
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Устойчивото управление на биоразградимите отпадъци - екологични и икономически ползи


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Столичен инспекторат към Столична Община:
инж. Петър Николов-Заместник директор на Столичен инспекторат;

Татяна Асенова - началник сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ при Столичен инспекторат;

Галина Симеонова - началник-отдел „Подготовка, управление и контрол на договорите“ в Дирекция „Управление на отпадъците“;

Петър Дяков - гл. инспектор в сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ при Столичен инспекторат;

Инж. Станка Милкова – главен инспектор, отдел „Контрол по опазване на околната среда“ при Столичен инспекторат;

Минко Танев - старши юрисконсулт при Столичен инспекторат.

Подробно представяне на лекторите можете да видите ТУК.

Цена:
252 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии – процедури, изисквания, особености. Последни изменения на Закона за горите


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. „Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com
Лектори от Изпълнителна агенция по горите:
инж. Джемиле Молаахмед – началник на отдел “Учредяване на вещни права” в дирекция “Промени в горските територии”,
Нели Панчева – главен експерт, отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Закон за киберсигурност и наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Маргарита Ойсолова - главен експерт в отдел МИС, дирекция МИС на Държавна Агенция „Електронно управление“
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – процедура, изисквания, особености


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Рискове и проблеми в строителството в условията на липсваща техническа инфраструктура


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Деляна Сеченска, главен инженер на Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство”
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Политики на ЕС за преход към кръгова икономика. План за действие. Европейска стратегия за пластмаса и изменение на европейското законодателство по отпадъците. Директива 2019/994/ЕС относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Предизвикателства и актове по нейното прилагане


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37, www.hotellight.com
Лектор:
Антон Пейчев - старши експерт в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Европейска зелената сделка – цели, финансиране, кръгова икономика, проекти


Дата на провеждане:
27.07.2021
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37, 9.30 - 13.00 ч. Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
инж. Евгения Андреевска - управител на „Еко Логистик А“ ЕООД, Председател на УС и представляващ „Сдружение за кръгова икономика Феникс – 2002“. Инвеститорски контрол и управление на проекти в областта на околната среда и управление на отпадъците за МОСВ и Общинската администрация в страната.

Повече за лектора ТУК.
Цена:
192 лв. с ДДС

Семинар: Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания. Общинска и държавна собственост. Принудителни административни мерки. Съдебна практика


Дата на провеждане:
28.07.2021
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37, 9.30 - 13.00 ч. Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM.
Лектори от Столичен инспекторат:
Поля Каменова - главен юрисконсулт
Минко Танев - старши юрисконсулт
Цена:
192 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Последни изменения в Закона за управление на отпадъците, 2021. Отчетност - Предоставяне на информация за дейностите с отпадъци


Дата на провеждане:
11.08.2021
Място на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно през ZOOM Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до февруари 2021 г. е началник на отдел "Мониторинг на отпадъците", ИАОС
Цена:
192 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Кръгова икономика и зелена сделка. Строителните отпадъци като част от кръговата икономика. Възможности за финансиране на проекти по околна среда


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт“, ул. „Веслец“ 37, www.hotellight.com Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
инж. Веска Георгиева – Директор на Столичен инспекторат

инж. Николай Кючуков – началник на отдел „Общинска инфраструктура“ в Столичен инспекторат

Йоана Христова - повече от 17 години опит в областта на околната среда, в т.ч. Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, фонд ФЛАГ, Европейска агенция по околна среда, Столична община

Повече за лекторите ТУК
Цена:
210 лв. с ДДС, онлайн участие - 192 лв. с ДДС

СЕМИНАР НОВО! Нормативна уредба в областта на устойчивото енергийно развитие. Зелена сделка. План за възстановяване и развитие. Обществени сгради с близко до нулата енергийно потребление


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт“, ул. „Веслец“ 37, www.hotellight.com Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Филип Фиков – опит като началник отдел „Планове и програми“ в АУЕР, Директор на Дирекция „Дялово разпределение и енергийни услуги“ в Топлофикация София. Главен експерт „енергийна ефективност и екология“ в Столична Община-Район Оборище.
Цена:
192 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Договор за строителство на бъдещ имот. Отговорност на строителите при дефект на сградата след въвеждането и в експлоатация. Технически паспорт - актуални въпроси


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт“, ул. „Веслец“ 37, www.hotellight.com Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Петя Цурева - главен юрисконсулт в ГИС - СОФИЯ ЕООД.
Цена:
192 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Изработване на проекти за изменение на КК в урбанизирана територия при условията на промените в ЗУТ


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт“, ул. „Веслец“ 37, www.hotellight.com Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM.
Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев, адв. Емилия Ангелова.
Цена:
190 лв. с ДДС

НОВО! СЕМИНАР: Промени в ЗУТ от февруари 2021 г. Обсъждане на относими решения на КС. Обсъждане на актуална съдебна практика


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт“, ул. „Веслец“ 37, www.hotellight.com Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Любомира Мотова – съдия във Върховен Административен Съд, II-ро отделение, което разглежда оспорване на административни актове по ЗУТ и ЗКИР
Цена:
190 лв. с ДДС

Курс: НОВО! Изготвяне на Автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Форма на обучение: смесена.
Място на провеждане: София, хотел „Лайт”, ул. „Веслец” 37, hotellight.com. Може да се участва и дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
инж. Йордан Байчев
Цена:
228 лв. с ДДС

СЕМИНАР: Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии – процедури, изисквания, особености. Последни изменения на Закона за горите


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектори от Изпълнителна агенция по горите:
инж. Джемиле Молаахмед – Директор на Дирекция „Горски територии“ на ИАГ и Нели Панчева – главен експерт, отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“
Цена:
170 лв. с ДДС

КУРС: НОВО! Бизнес план и ефективно управление на фирмата. Финансов анализ и връзките му с бизнес плана. Нетни парични потоци – видове и прогнозиране.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Соня Йочева-главен експерт в Министерството на икономиката
Цена:
170 лв. с ДДС

Онлайн семинар: Единични анализни цени на СМР. Количествено-стойностна сметка. Нормативни изисквания и добри практики по започване на строителна инициатива. Контрол на изпълнението на строително-монтажни работи. Определяне на застроена площ, разгъната застроена площ, височина на сграда. Площообразуване. Определяне параметрите на отделните обекти в сградите. Разпределяне на общите части на сградите. Управление на общите части на сградата съгласно ЗУЕС


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ
Цена:
170 лв. с ДДС

Семинар: Приложение на Географските информационни системи (ГИС) в администрацията и управлението на ресурси. Електронно управление - изграждане на национална инфраструктура за пространствени данни 


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
доц. д-р инж. Христо Дечев, доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към УАСГ- София, участник в работни групи за разработване на изменения в нормативната уредба на кадастъра
Цена:
170 лв. с ДДС

Семинар: Проекти за изменение на КККР в урбанизирана територия


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев и Адв. Емилия Ангелова
Цена:
170 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Опазване на повърхностните води от замърсяване при  заустване на отпадъчни води в повърхностни води от обекти, вкл. селищни канализационни системи. Такси за замърсяване при заустване на отпадъчни води в повърхностни води


Дата на провеждане:
04.02.2021, 10.00-13.15 ч.
Място на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цена:
170 лв. с ДДС
logo-eu-founds.jpg

„Оценки и партньорство“ ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID -19 в периода 27.07-27.10.2020


Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност
Приоритетни оси Предприемачество и капацитет за растеж на МСП
Наименование на процедура:
Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Код на процедура BG16RFOP002-2.073
Кратко описание на проекта:
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Цел/и на проекта:
Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места