Семинар: НОВО! Национална информационна система за отпадъците (НИСО) работа, регистрация и отчетност. Предоставяне на информация за дейностите с отпадъци от лицата по чл. 44 ЗУО. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците , по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.


Дата на провеждане:
20 януари 2022, четвъртък, 9.30-13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до
февруари 2021 г. е началник на отдел "Мониторинг на отпадъците", ИАОС
Цена:
192 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Болнични отпадъци. Управление на медицински и биомедицински отпадъци. Събиране, транспортиране, обезвреждане. Нормативна рамка. Отчетност - Национална информационна система за отпадъците (НИСО)


Дата на провеждане:
27 януари 2022, четвъртък, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до
февруари 2021 г. е началник на отдел "Мониторинг на отпадъците", ИАОС
Цена:
192 лв. с ДДС

СЕМИНАР: Кандидатстване и управление на европейски проекти. Работа с информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН 2020/


Дата на провеждане:
28 януари 2022, четвъртък, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектори:
Радостина Димитрова и Петя Петрова. Участвали са в оценителни комисии, като оценители/помощник – оценители по процедури на ОП „Иновации и конкурентоспособност”.
Цена:
192 лв. с ДДС