Семинар: НОВО! КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. ОСНОВНО ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ – МЕТОДИ, ИЗПИТВАНЕ, УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО. ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ-ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРОЦЕДУРИ, КЛАСИФИКАЦИЯ, ДОКУМЕНТИ, ПРИЛОЖЕНИЯ


Дата на провеждане:
02 декември 2021, четвъртък, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до февруари 2021 г. е началник на отдел "Мониторинг на отпадъците", ИАОС
Цена:
192 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Кандидатстване и управление на европейски проекти. Работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).


Дата на провеждане:
16 декември 2021, четвъртък, 9.30 - 13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектори:
Радостина Димитрова и Петя Петрова.
Участвали са в оценителни комисии, като оценители/помощник – оценители по процедури на ОП „Иновации и конкурентоспособност”:

Радостина Димитрова от 2017г. до настоящия момент  работи като главен експерт в отдел „Проекти“, Главна дирекция:  „Аварийно-спасителна дейност“, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, където участва в процеса на планиране, кандидатстване, договаряне, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по програми на ЕС и други донори.

Петя Петрова е главен експерт в Изпълнителна агенция по околна среда, отдел "Мониторинг на отпадъците".

Повече за лекторите ТУК

Цена:
192 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Задължения за деклариране и заплащане на годишните такси за замърсяване по Закона за водите. Указания за определяне, изчисляване и деклариране на дължимите такси за замърсяване при заустване на отпадъчни води.


Дата на провеждане:
17.12.2021, петък, 9.30-13.00 ч.
Форма на провеждане:
Семинарът се провежда дистанционно чрез ZOOM.
Лектор:
инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цена:
192 лв. с ДДС