УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
СЪГЛАСНО ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА, ОБЯВЕНИТЕ СЕМИНАРИ И КУРСОВЕ ДО КРАЯ НА МАРТ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПОИМЕННИ СЕРТИФИКАТИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПРЕЗЕНТАЦИИ И Е-МОДУЛ С УЧАСТИЕТО НА ЛЕКТОРА, КОЙТО ЩЕ ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА.

КУРС: НОВО! Подготовка за оценители на машини и съоръжения


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, ул. „Веслец” 37, hotellight.com
Лектор:
инж. маг. ик. Соня Йочева - главен експерт в Министерството на икономиката
Цена:
252 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Актуални въпроси по приложението на ЗУТ, 2020


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, ул. „Веслец” 37, hotellight.com
Лектор:
Любомира Мотова – съдия във Върховен Административен Съд, II-ро отделение, което разглежда оспорване на административни актове по ЗУТ и ЗКИР
Цена:
190 лв. с ДДС

Курс НОВО! Оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонти


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, ул. „Веслец” 37, hotellight.com
Цена:
228 лв. с ДДС
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ

НОВО! Семинар в Прага, Чешка република, 6 дни, три нощувки. Очаквайте! Актуален преглед на Закона за кадатъра и имотния регистър след изменението в ДВ бр. 41 / 21.05.2019 г. и подзаконовите актове по прилагането му


prague.jpg

Място на провеждане:
Хотел в центъра на Прага, в района на Площад Република и автогара „Флоренс“. Пътуване с луксозен автобусен транспорт, който ще бъде на разположение на групата в Прага, по време на програмата.
Лектор:
адв. Емилия Ангелова
Цена:
890 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Прилагане на закона за административните нарушения и наказания. Общинска и държавна собственост. Принудителни административни мерки. Съдебна практика


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, ул. „Веслец” 37, hotellight.com
Лектори от Столичен Инспекторат:
Поля Каменова - главен юрисконсулт
Минко Танев - старши юрисконсулт
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Промяна на предназначението на земеделските земи по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Последни изменения в нормативните актове, свързани с прилагането на ЗОЗЗ


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, ул. „Веслец” 37, hotellight.com
Лектор:
инж. Валентина Шишкова – държавен експерт, отдел „Промяна на предназначението и рекултивация на земеделските земи“, дирекция „Поземлени отношения и комасация“, Министерство на земеделието, храните и горите
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Актуален преглед на Закона за кадатъра и имотния регистър след изменението в ДВ бр. 41 / 21.05.2019 г. и подзаконовите актове по прилагането му


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, ул. „Веслец” 37, hotellight.com
Лектори:
доц. д-р инж. Христо Дечев
адв. Емилия Ангелова
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР НОВО! Годишна отчетност за контрол на замърсяването на околната среда


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка“, ул.„Ген.Тотлебен“ 34А, Конгресен център
Лектори:
инж. Веска Георгиева – Директор на Столичен Инспекторат
Петя Петрова-главен експерт в Дирекция „Мониторинг на отпадъците“, ИАОС
Теодора Вълчева-Изпълнителен директор на Костинбрид Еко АД
Цена:
252 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Законови изисквания и задължения при отвеждане и заустване на отпадъчните води от обектите и канализационните системи на населени места, селищни и курортни образувания. Определяне и изчисляване на таксите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, София 1202, ул. "Веслец" 37, www.hotellight.com
Лектор:
инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Курс: НОВО! Изготвяне на Автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. „Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com
Лектор:
Йордан Байчев
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Устойчиво управление на строителните отпадъци


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка“, ул.„Ген.Тотлебен“ 34А, Конгресен център
Лектори от Столичен инспекторат:
Веска Георгиева - Директор на Столичен инспекторат към Столичната община
инж. Николай Кючуков – началник-отдел „Общинска инфраструктура“ в Столичен инспекторат
Мариана Иванова - началник на сектор „Инвестиционен контрол“ в Столичен инспекторат.

Повече за лекторите можете да видите ТУК.

Цена:
252 лв. с ДДС

КУРС: НОВО! Оценка на риска и мониторинг на инвестиционен проект. Бюджетиране и финансиране. Единични анализни цени на СМР. Количествено-стойностна сметка. Нормативни изисквания и добри практики по започване на строителна инициатива. Контрол на изпълнението на строително-монтажни работи. Съставяне на актове в строителството. ЗУТ- основни понятия. Видове територии, изисквания и ограничения за ползване. Категория строежи и изисквания към тях. Определяне на застроена площ, разгъната застроена площ, височина на сграда. Площообразуване. Определяне параметрите на отделните обекти в сградите. Разпределяне на общите части на сградите. Управление на общите части на сградата съгласно ЗУЕС.


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Лайт”, София 1202, ул. "Веслец" 37, www.hotellight.com
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма, член на UniCredit Group, строителен предприемач, опит в организирането на процедури и извършване на разпоредителни действия с имоти на Министерството на отбраната. Член на Комисията по етика, КСБ
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Новости в европейското законодателство по отпадъци; стратегия за пластмаса и мини-пакет “Кръгова икономика”. Ограничаване на пластмасовите отпадъци. Проект на директива за намаляване на пластмасовите продукти за еднократна употреба. Разширена отговорност на производителя. Законодателство, видове отпадъчни потоци, задължения. Европейска стратегия за пластмасата. Директива за ограничаване на вредното въздействие на определени пластмасови продукти за еднократна употреба


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка“, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Антон Пейчев - старши експерт в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Приложение VIII на Регламент CLP. Последни и предстоящи промени в Регламент CLP. Последни и предстоящи промени в Регламент REACH. Промени в нормативните изисквания при контрола на големи аварии с опасни вещества (Севезо)


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел Лайт, ул. Веслец 37, www.hotellight.com
Лектори от отдел "Комплексни разрешителни и опасни вещества", Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“, Министерство на околната среда и водите:
Елена Зидарова – старши експерт
Теодора Вълкова – главен експерт
Цена:
190 лв. с ДДС

СЕМИНАР: НОВО! Системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Устойчивото управление на биоразградимите отпадъци - екологични и икономически ползи


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Столичен инспекторат към Столична Община:
инж. Петър Николов-Заместник директор на Столичен инспекторат;

Татяна Асенова - началник сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ при Столичен инспекторат;

Галина Симеонова - началник-отдел „Подготовка, управление и контрол на договорите“ в Дирекция „Управление на отпадъците“;

Петър Дяков - гл. инспектор в сектор „Контрол на компонентите и факторите на околната среда“ при Столичен инспекторат;

Инж. Станка Милкова – главен инспектор, отдел „Контрол по опазване на околната среда“ при Столичен инспекторат;

Минко Танев - старши юрисконсулт при Столичен инспекторат.

Подробно представяне на лекторите можете да видите ТУК.

Цена:
252 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии – процедури, изисквания, особености. Последни изменения на Закона за горите


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Арт Хотел Симона”, София 1379, бул. „Инж. Иван Иванов” 10, www.hotelsimona.com
Лектори от Изпълнителна агенция по горите:
инж. Джемиле Молаахмед – началник на отдел “Учредяване на вещни права” в дирекция “Промени в горските територии”
Нели Панчева – главен експерт, отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Закон за киберсигурност и наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Маргарита Ойсолова - главен експерт в отдел МИС, дирекция МИС на Държавна Агенция „Електронно управление“
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! Пожарна безопасност при експлоатация на обектите.Ред за извършване на поддържане и обслужване на системи за пожарна безопасност. Предприятия с висок рисков потенциал - аварийно планиране


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори Лектори от МВР-ГД "Пожарна безопасност и защита на населението":
Главен инспектор Йото Василев - началник на сектор „Държавен противопожарен контрол“, дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Инспектор Пламен Тодоров - инспектор в сектор „Държавен противопожарен контрол“, дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Инспектор Любен Янчовски - инспектор в сектор „Държавен противопожарен контрол“, дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Инспектор Александър Тонков - инспектор в сектор „Държавен противопожарен контрол“, дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Инспектор Дачо Дачев – инспектор в сектор „Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия“, Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Инспектор Костадин Хаджидиманов – инспектор в сектор Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия“, Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди – процедура, изисквания, особености


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Веселка Дишева – управител на „Географска Информационна Система - София” ЕООД
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар НОВО! АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КОМПЛЕКСНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
Борислав Чаушев-Директор на Дирекция „Разрешителни режими“
Диляна Алипиева-Началник на отдел КПКЗ
Ганка Видева-главен експерт в отдел ПГАПЗ
Цена:
228 лв. с ДДС

Семинар: НОВО! Рискове и проблеми в строителството в условията на липсваща техническа инфраструктура


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
инж. Деляна Сеченска, главен инженер на Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство”
Цена:
190 лв. с ДДС

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ


Дата на провеждане:
25.03.2020, начало 10 ч.
Формат:
онлайн видео семинар
Лектор:
инж. Борислава Ценева
Цена:
228 лв. с ДДС

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗУТ, 2020


Дата на провеждане:
10.04.2020, начало 10 ч.
Формат:
онлайн видео семинар
Лектор:
Любомира Мотова - съдия във ВАС
Цена:
190 лв. с ДДС