Оценяване на активи

   

Семинарът на тема: "Оценяване на машини и съоръжения /оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия/" се проведе между 26-28 февруари 2014 в София за служители на Министерството на отбраната. Участниците придобиха основни познания по методите и подходите за оценяване на машини и съоръжения и европейските и българските стандарти за оценяване на активи. Основен лектор в обученията бе Соня Йочева-главен експерт в Министерството на икономиката и енергетиката.


 

На 26 и 27 ноември, 2013 г. проведохме специализирано обучение за представители на Министерството на отбраната на тема: Оценяване на материални активи и запаси - машини и съоръжения. Оценяване на метални отпадъци, черни, цветни метали и стомана.
Повече информация - виж Събития.


     

От 30 октомври до 1 ноември, 2013 в София, хотел „Шипка“, се проведе специализиран курс за представители на експертна комисия от Министерството на отбраната по оценяване на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, оценяване на машини и съоръжения, практически упражнения – решаване на задачи по методите за оценяване и изготвяне на оценителски доклад. Лектори в курса бяха полк. Ангел Ангелов и Соня Йочева – главен експерт в Министерството на икономиката и енергетиката.   

На 11 и 12 юли, 2013 г. в София, хотел "Шипка", проведохме специализирано обучение за представители на Министерството на отбраната по оценяване на машини и съоръжения и решаване на практически задачи по методите за оценяване.     


На 23-24 май, 2013 г. се проведе специализирано обучение на тема „Оценяване на машини и съоръжения. Решаване на задачи по методите за оценяване на МС” за представители на Министерството на отбраната.     

Семинарите, проведени през 2012 г. „Практически умения и инструменти за анализ и контрол на оценителиските доклади за недвижими имоти, машини и съоръжения, движимо имущество, предприятия и бизнес” и „Информационно-методическо съдържание на оценителския доклад за недвижими имоти” бяха посетени от представители на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ от цялата страна.

Тези семинари са насочени към служители, които възлагат и приемат оценки, общинската администрация, експерти на банки и кредитни институции. Разискват се основните методологически грешки при оценяване на недвижими имоти, предприятия, бизнес, машини и съоръжения, активи. Запознават участниците с методическите подходи и инструменти за откриване на грешки при прилагане подхода на активите, сравнителния метод, доходните методи за оценка и др.

Дружеството е провело специализирани курсове за обучение на кандидатите –физически лица за получаване на лиценз за оценители на недвижими имоти и търговски предприятия, по договори с Агенцията за приватизация. 

На 18 и 19 юли, 2008 г. се проведоха работни срещи между “Оценки и партньорство” ООД и г-н Елиас Зиогас, член на борда на “TEGoVA” /Европейска асоциация на Европейските национални организации, обединяващи оценителите на активи/, почетен член на FRICS /Кралски институт на оценителите, Великобритания/. Като представител на “TEGoVA”, г-н Зиогас се запозна с работата на центъра, посети обучението на оценители на недвижими имоти и земеделски земи, провеждано в хотел “Шипка”, София.

Повече информация – вижте Събития.