Управление на отпадъците

 

На 17.06.2016 г в София, хотел "Шипка", проведохме за пореден път семинара с лектор г-жа Емилия Георгиева-държавен експерт в отдел "Контрол", Дирекция "Управление на водите", МОСВ.

Повече информация – вижте Събития.

 

 

Семинарът "Задължения за предоставяне на информация за дейности с отпадъци" с лектори от Изпълнителната агенция по околна среда се проведе за трети път в София, хотел Шипка, на 5.04.2016.

Повече информация – вижте Събития.

 

 

На 30.03.2016 проведохме за пореден път семинар по проблемите на отпадъчните води.

Повече информация – вижте Събития.

 

   

Семинарът в областта на управление на производствените отпадъци се проведе за втори път при голям интерес в София, хотел "Шипка", с лектори от Изпълнителна агенция по околна среда.

Повече информация – вижте Събития.

 

   

На 26.01.2016 г. в София, хотел "Шипка", проведохме семинара "Контрол на заустванията на отпадъчни води в повърхностни води и задълженията за пречистване на отпадъчните води от населените места, промишлените предприятия и други обекти, формиращи отпадъчни води, с цел опазване на повърхностните води от замърсяване" , който за пореден път се проведе при голям интерес.

Повече информация – вижте Събития.

 

Образователен център „Оценки и партньорство” провежда редовно обучения по управление на отпадъците и отпадъчните води с лектори от отдел „Управление на битови и строителни отпадъци” и отдел „Управление на производствени и опасни отпадъци", Дирекция „УООП“, МОСВ, отдел „Мониторинг на отпадъците”, дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда” и отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците”, главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност”, ИАОС, дирекция „Управление на водите”, МОСВ.

Повече информация – вижте Събития.

 

   

Провеждане на обучение по темите: Задължения за предоставяне на информация за дейности с отпадъци. Информационни системи за отпадъци. Управление на генерираните производствени отпадъци-процедури по класификация на отпадъци и основно охарактеризиране. Техники и опит при пробовземане на отпадъци и анализи използвани от лабораториите в Изпълнителна агенция по околна среда.

Лектори: Росица Карамфилова - гл. експерт в отдел „Мониторинг на отпадъците и Радослава Шоевска-началник на отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” в ИАОС.

 

     

Пред 2015 г. проведохме два семинара на тема: „Управление на отпадъците в България. Специфични отпадъчни потоци” с лектори от Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, МОСВ.

 

 

Семинар по контрол на заустванията на отпадъчни води в повърхностни води и задълженията за пречистване на отпадъчните води от населените места, промишлените предприятия и други обекти, формиращи отпадъчни води, с цел опазване на повърхностните води от замърсяване, с лектор Емилия Георгиева – главен експерт в отдел „Контрол”, Дирекция „УВ” на МОСВ.