Оценяване

Ние притежаваме сериозен практически опит и правоспособен и компетентен екип за изготвяне на оценки на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, МПС, търговски предприятия, дялове и акции от капитала, всички видове произведения на изкуството.