Семинар: Новият ЗИД на ЗООС. Изменения и допълнения в Наредбите за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с промените в ЗООС. Класификация на предприятиятa и съоръженията с висок или нисък рисков потенциал, критерии. Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Севезо III). REACH. Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали


Лектор:
Яни Драготинов - консултант по управление на отпадъците, от октомври 2017 г. до февруари 2021 г. е началник на отдел “Мониторинг на отпадъците”, ИАОС. Участниците получават: Сертификат за придобиване на знания и умения по темата. Презентация на лектора. Видео-запис на семинара. Изпращат се по Спиди за сметка на организаторите.