Семинар: Опазване на повърхностните води от замърсяване при заустване на отпадъчни води в повърхностни води от обекти, вкл. селищни канализационни системи. Такси за замърсяване при заустване на отпадъчни води в повърхностни води


Семинарът се проведе присъствено и онлайн.

Лектор:
инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ