Семинар: Задължения за деклариране и заплащане на годишните такси за замърсяване по Закона за водите. Указания за определяне, изчисляване и деклариране на дължимите такси за замърсяване при заустване на отпадъчни води


Лектор: инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ.