Семинар: Законови изисквания и задължения при отвеждане и заустване на отпадъчни води от обектите и канализационните системи на населени места, селищни и курортни образования. Определяне и изчисляване на таксите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води


Лектор: Лектор: инж. Емилия Георгиева, държавен експерт в отдел „Контрол“, дирекция „Управление на водите” на МОСВ