Семинар: НОВО! Политики на ЕС за преход към кръгова икономика. План за действие. Европейска стратегия за пластмаса и изменение на европейското законодателство по отпадъците. Директива 2019/994/ЕС относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Предизвикателства и актове по нейното прилагане


Семинарът се проведе дистанционно с лектор Антон Пейчев- старши експерт в Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ.