Семинар: НОВО! Индивидуални административни актове по смисъла на ЗУТ. Заповеди за премахване на незаконни строежи. Търпимост. Пряк и непряк съдебен контрол върху актове по ЗУТ. Особености на производствата по издаване и оспорване на актовете по ЗУТ в контекста на измененията в АПК от септември 2018 г. Приложение на принципа за съразмерност в производствата за издаване на актове по ЗУТ


Семинарът се провежда за пореден път.