Семинар: НОВО! Такси за замърсяване при заустване на отпадъчни води - определяне, изчисляване и деклариране. Изисквания, задължения и контрол при заустване на отпадъчни води от обектите. Обучението се организира във връзка със задълженията за подаване на данни и информация за изчисляване на таксите за замърсяване от заустване на отпадъчни води, дължими по Закона за водите в срок до 31.03.2018.


Семинарът се проведе с лектор г-жа Емилия Георгиева - държавен експерт в отдел "Контрол", дирекция „Управление на водите” на МОСВ. Посетиха го представители на производствени предприятия, ВиК и др.