Семинар: НОВО! Управление на водите в Р. България. Задълженията на Областния Управител и Кмета на Общината за защита от вредното въздействие на водите, съгласно Закона за водите – 2017


Семинарът се проведе в София, хотел Шипка. Лектор в обучението бе Мария Арангелова-държавен експерт в отдел „Използване на водите”, Дирекция „Управление на водите”, МОСВ. Посетиха го представители на Общинската администрация.