Семинар: НОВО! Изисквания за опазване на повърхностните води от замърсяване от канализационните системи на населените места, промишлени предприятия и други обекти, формиращи отпадъчни води. Осъществяване на контрол за изпълнение на задълженията за пречистване и отвеждане на отпадъчните води в повърхностни води


На 29.10.2015 проведохме в София, хотел Шипка поредното обучение по темата. Посетиха го представители на производствени предприятия от цялата страна, държавни институции, общински предприятия, експерти на общини и др. Лекторът Емилия Георгиева - гл. експерт в отдел "Контрол", Дирекция "Управление на водите" на МОСВ отговори на много практически казуси, поставени от участниците.